Điều Chỉnh, Bổ Sung Kế Hoạch Phát Triển Nhà ở 2020-2025

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Tờ trình số 263/TTr-SXD ngày 19/09/2022 Quyết Định: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi việc thực hiện; trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển nhà ở, tùy theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh kế hoạch, danh mục cho phù hợp với mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở, tuân thủ theo quy định của Pháp Luật hiện hành; kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh bình định

Ngày 20/10/2022 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 3410/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 với một số thông tin như sau:

Điều chỉnh, bổ sung diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội): Điều chỉnh giảm từ 12.108ha còn khoảng 8.055ha, trong đó: Đất để xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư khoảng 6.986ha - Đất để xây dựng nhà ở tái định cư khoảng 944ha - Đất để xây dựng nhà ở xã hội khoảng 125ha để phù hợp theo tình hình thực tế về nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh và trên cơ sở quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025 ban hành theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 19/04/2021 của UBND tỉnh để làm cơ sở xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn; về cơ bản sẽ không làm thay đổi các chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng, tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tư xây dựng, nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở, các giải pháp thực hiện theo Kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt. Trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển nhà ở, tùy theo tình hình phát triển nhà ở thực tế của tỉnh có thể điều chỉnh danh mục dự án phát triển nhà ở cho phù hợp với mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở.

danh mục điều chỉnh nhà ở

danh mục điều chỉnh nhà ở, khu đô thị

ke hoach phat trien nha o xa hoi

bổ sung điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở

bo sung dieu chinh ke hoach phat trien nha o

dieu chinh ke hoach phat trien nha o tinh binh dinh

File (đầy đủ) Điều Chỉnh, Bổ Sung Danh Mục Các Dự Án Nhà ở Tỉnh Bình Định Giai Đoạn 2020-2025 

Nguồn: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm:

kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh bình định, ke hoach phat trien nha o tinnh binh dinh

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

0985 880 667